Login

1. Školní družina je součástí Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, 

    IZO – 113 500 050.
 
2.  Provozní doba ŠD :     ranní družina :                  6.00 do 7.40  hod.
                                  odpolední družina:             dle rozvrhu do 17.00  hod.
                                        
3. Užívané místnosti:  2 oddělení ŠD jsou umístěna v samostatných místnostech        
                              přístavby hlavní budovy ZŠ a čtyři v kmenových třídách.
5 oddělení ŠD je umístěna v odloučeném pracovišti školy na adrese Dr.E.Beneše 1034 ve třech kmenových učebnách prvních tříd a ve dvou samostatných učebnách  pro ŠD.
4. Děti jsou přihlašovány do ŠD na základě zápisního lístku. Ranní družinu mohou navštěvovat žáci 1. – 5. tříd, odpolední družinu pak žáci 1.- 4. tříd.
     Odhlášení žáků ze ŠD probíhá na základě písemné zprávy od rodičů.
Vyloučení žáka ze ŠD navrhuje vychovatelka s předloženými důvody vedoucí vychovatelce, která  postupuje jednání s rodiči a žádost předkládá k projednání řediteli školy.
O přijetí i vyloučení žáka ze ŠD rozhoduje ředitel školy.
5. Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny dle § 11, 13 a 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání  bude vybírán bezhotovostně jedenkrát  ročně. V případě, že poplatek nebude zaplacen, bude dítě ze ŠD vyloučeno. Úplata může být snížena nebo prominuta plátci, který prokáže, že:
a)     je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu (§ 20 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba,
b)  má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu (§ 37 až 39 a § 43 zákona č. 117/1995 Sb.) a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena,
pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli.
6. Docházka do ŠD je povinná, odchod žáků se řídí záznamem v zápisním lístku. Odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno v zápisním lístku, sdělí tuto skutečnost rodiče družině písemně.   
7.  Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠD se vychovatelky řídí pracovním řádem pedagogických pracovníků, vnitřním řádem školy a samozřejmě všemi souvisejícími předpisy z oblasti ochrany zdraví žáků.
8.  Pitný režim v odpoledních hodinách je zajišťován ve spolupráci se školní jídelnou.
9. ŠD využívá další prostory ZŠ: tělocvičny a školní hřiště s povinností zachovávat     
pokyny pro provozování výše uvedených míst.
10. Při nevyzvednutí žáka do konce provozní doby (17.00)  se vychovatelka telefonicky spojí s rodiči, zjistí důvod jejich zpoždění a vyčká s žákem příchodu rodičů. Při opakovaném nevyzvednutí žáka jsou rodiče pozváni k jednání s vedoucí vychovatelkou, kde se dohodnou na následných opatřeních.
11. Při dělených hodinách jsou žáci dočasně umístěni ve ŠD, rovněž tak žáci, kteří se neúčastní plaveckého výcviku.
12. Rodiče žáků l. tříd jsou první den školní docházky seznámeni s Řádem a Vnitřním řádem ŠD. Individuální konzultace probíhají podle potřeby rodičů a vychovatelek.
13. Spojování tříd probíhá pouze při společných akcích dle celoročního plánu ŠD.
14. Rodiče jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD a na  třídních schůzkách. S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou. Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit, jsou zváni na významnější akce ŠD.  
 

Vnitřní řád ŠD

1. Provoz ŠD je denně od 6.00 do 17.00 hodin.
2. Děti používají jednotné oslovení „ paní vychovatelko“.
3. Ranní příchod dětí je od 6.00 do 7.15 hodin.
4. Děti jsou povinny se při vstupu do budovy v určených šatnách přezouvat.
5. V 7.40 hodin jsou děti odváděny do tříd.
6. Návrat dětí do ŠD se řídí jejich rozvrhem. TU je předávají vychovatelce ŠD.
7. Odchod dětí ze ŠD se řídí záznamem na zápisním lístku. Odchází-li dítě jinak, musí mít písemnou zprávu od rodičů v notýsku ŠD, kde je uvedeno datum, čas odchodu, důvod a podpis rodičů.
8. Docházka přihlášených dětí je povinná, vychovatelka ji denně kontroluje. Dítě nesmí bez dovolení a písemné omluvy opustit školní družinu.
9. Děti chodí do ŠD oblečeny a obuty tak, aby byly připraveny provozovat zájmovou činnost v přírodě, stejně jako tvořivou práci v budově školy.
10. Příprava na vyučování může být zařazována až po 15. hodině.
11. Odchod dětí ze ŠD je po obědě do 13.30 hodin, dále pak v 15.00 hodin.
12. Odhlášení obědů si rodiče zajišťují sami na telefonním čísle 315 68 20 69.
13. Dítě musí mít své věci řádně označené
14. Má-li dítě zdravotní či jiné problémy, jsou rodiče povinni o tomto informovat paní vychovatelku.
15. Za hrubé či stálé se opakující drobnější porušování režimu a kázně může být dítě ze ŠD vyloučeno.
www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy