Login

Základní škola Ing. M. Plesingera – Božinova Neratovice

 

Č.j.: 410 / 2019

 Účinnost od: 1. 9. 2019

 Spisový znak: A - 3

 Počet příloh: 0

 Řád školní družiny

 

1. Školní družina je součástí Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, 

    IZO – 113 500 050.

2.  Provozní doba ŠD:            ranní družina                          6.00 - 7.40  hod.

                                             odpolední družina:                 dle rozvrhu - 17.00  hod.

                                        

3. Užívané místnosti:  2 oddělení ŠD jsou umístěna v samostatných místnostech v přístavbě hlavní budovy školy a čtyři v kmenových třídách.

Pět oddělení ŠD je umístěno v odloučeném pracovišti školy na adrese Dr. E. Beneše 1034, tzv. Školičce. Dvě oddělení jsou v samostatných třídách a tři oddělení jsou v kmenových třídách.

4. Děti jsou přihlašovány do ŠD na základě zápisního lístku. Ranní družinu mohou navštěvovat žáci 1. – 5. tříd, odpolední družinu pak žáci 1. - 4. tříd.

Odhlášení žáků ze ŠD probíhá na základě písemné zprávy od rodičů.

Vyloučení žáka ze ŠD navrhuje vychovatel s předloženými důvody vedoucí vychovatelce, která  postupuje jednání s rodiči a žádost předkládá k projednání řediteli školy.

O přijetí i vyloučení žáka ze ŠD rozhoduje ředitel školy.

5. Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny dle § 11, 13 a 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání  bude vybírán bezhotovostně jedenkrát  ročně. V případě, že poplatek nebude zaplacen, bude dítě ze ŠD vyloučeno. Úplata může být snížena nebo prominuta plátci, který prokáže, že:

a)     je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu (§ 20 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba,

b)  má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu (§ 37 až 39 a § 43 zákona č. 117/1995 Sb.) a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli.

6. Docházka do ŠD je povinná, odchod žáků se řídí záznamem v zápisním lístku. Odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno v zápisním lístku, sdělí tuto skutečnost rodiče družině písemně.   

7.  Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠD se vychovatelé řídí pracovním řádem pedagogických pracovníků, vnitřním řádem školy a samozřejmě všemi souvisejícími předpisy z oblasti ochrany zdraví žáků.

8.  Pitný režim v odpoledních hodinách je zajišťován ve spolupráci se školní jídelnou.

9. ŠD využívá další prostory ZŠ: tělocvičny a školní hřiště s povinností zachovávat pokyny pro provozování výše uvedených míst.

10. Při nevyzvednutí žáka do konce provozní doby (17.00)  se vychovatelé telefonicky spojí s rodiči, zjistí důvod jejich zpoždění a vyčká s žákem příchodu rodičů. Při opakovaném nevyzvednutí žáka jsou rodiče pozváni k jednání s vedoucí vychovatelkou, kde se dohodnou na následných opatřeních.

11. Při dělených hodinách jsou žáci dočasně umístěni ve ŠD, rovněž tak žáci, kteří se neúčastní plaveckého výcviku.

12. Rodiče žáků l. tříd jsou první den školní docházky seznámeni s Řádem a Vnitřním řádem ŠD. Individuální konzultace probíhají podle potřeby rodičů a vychovatelů.

13. Spojování tříd probíhá pouze při společných akcích dle celoročního plánu ŠD.

14. Rodiče jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD a na  třídních schůzkách. S vychovateli řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou. Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit, jsou zváni na významnější akce ŠD.  

www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy